RVA WAAR ONS SYFERS AFRIKAANS PRAAT

Die doelstellings van die RVA soos dit in sy grondwet vervat is:

Die RVA is ‘n vereniging van Afrikaanse rekenmeesters, ouditeure, finansiële bestuurders en boekhouers wat in die eerste plek die belange van Afrikaans en die sprekers van Afrikaans in die finansiële- en rekenmeesterswêreld bevorder. Die RVA poog om deur beïnvloeding van staatsorgane beleid en praktyk te verander ten einde die finansiële- en rekenmeesterswêreld in die besonder vir Afrikaanssprekendes meer toeganklik te maak en dit te verbeter.

Die RVA beklemtoon egter die noodsaak om nie in ‘n kultuur van afhanklikheid jeens die staat te verval nie. Gevolglik spits die vereniging sy aandag daarop toe om selfstandige vermoë en fasiliteite ter bevordering van Afrikaans en die Afrikaanse gemeenskap te ontwikkel. Uit ervaring weet die RVA dat daar aansienlike energie, dryfkrag en vaardigheid onder Afrikaners in die professies en in die besonder in die regsprofessie beskikbaar is waardeur hierdie selfstandige vermoë inderdaad toenemend ontwikkel kan word.

 • Afrikaans in die algemeen as amptelike taal en in die besonder as rekenmeesterstaal te bevorder en uit te bou.
 • Die publikasie van Afrikaanse rekenmeesters-literatuur te bevorder en te fasiliteer en om die vertaling van rekenmeesters-literatuur in Afrikaans aan te moedig en te bevorder.
 • Afrikaans aan universiteite en ander opleidingsinstansies as taal van onderrig te bevorder.
 • Rekenmeesters-onderrig en -opleiding in Afrikaans met Afrikaanse lesingmateriaal te bevorder.
 • Die gebruik van Afrikaans by rekenmeesters-seminare, -byeenkomste en vergaderings te bevorder.
 • Bystand te verleen, in die besonder in omstandighede waar Afrikaanse taalregte of dergelike regte van die Afrikaanse gemeenskap en lede daarvan in die gedrang is.
 • Na goeie oordeel met instellings en verenigings saam te werk wat Afrikaans as taal erken en daadwerklik respekteer en bevorder..
 • Personeelbeleid en -praktyk in die algemeen en in die besonder in die rekenmeestersberoep te bevorder wat streeks- en plaaslike taaldemografie, met spesifieke verwysing na Afrikaans, in ag te neem.
 • Tot voordeel van die lede van RVA en van Afrikaanse rekenmeesters in die breë op te tree.
 • Te werk ir die gelyke erkenning en akkommodering van die rekenmeestersbelang in die gemeenskap.
 • En om in die algemeen sodanige handelinge uit te voer as wat volgens RVA nodig is om sy doelstellings te bevorder..

Die RVA beoefen sy aktiwiteite in die Republiek van Suid-Afrika op ’n niewinsgewende grondslag en op ’n wyse wat nie die ekonomiese eie-belang van enige persoon sal bevorder nie.

Die RVA se hulpbronne, fondse en aktiwiteite moet ter bevordering van sy doelstellings en nie ter ondersteuning van enige politieke party aangewend word nie.

Enige bates van RVA moet tydens ontbinding aan ’n soortgelyke organisasie met dieselfde doelstellings oorgedra word.